Resultat Garantert

prosjektbeskrivelse-resultat-garantert

PREMIERE 11. og 12. september, Spriten Kunsthall, Skien.

For påmelding, send SMS med ditt navn til 97195857.

 

 

Suite av teatrale psykoser

Det tverrkunstneriske, musikkdramatiske scenekunstprosjektet «Resultat Garantert»- en gestaltning av Det magiske teateret, inspirert av C.G. Jungs teser om vårt drømmeliv.

Stefan Thorsson (komponist og manusforfatter), Camilla Wexels Riser (scenograf og dukkemaker) og Liv Kristin Holmberg (prosjektleder, produsent, dramaturg og utøver) skal gjennom prosessorientert forprosjekt utvikle scenekunsteksperimentets fundament der scenografi, form og musikk er bærende parametre.

Forprosjektet skal stimulere til nytenkning og utvikling av dramaturgiske strategier for grenselandet mellom utstilling, installasjon og scenekunst.

Dette scenekunstneriske forsøket har som ambisjon å forsøke å gjenfinne veien inn i det magiske, via musikk, tekst og scenografi. Hesses metafor, det magiske teateret, kan tenkes som bilde på menneskesinnet. De ulike teaterrrommene tilbyr ulike opplevelser og innsikter, ulike metoder og måter å møte seg selv på.

prosjektbeskrivelse-resultat-garantert-2

Er det egentlig slik at vi lever i en såkalt individualistisk kultur? Er det slik at alt dreier seg om oss selv, at vi kun er opptatt av oss selv? Eller kan det være at denne selfiekulturen, denne besattheten av å gestalte seg selv, egentlig handler om lengsel etter fellesskap, etter samhørighet. At denne tilsynelatende individorienterte kulturen har frembringet overraskende og fordekte strategier og uttrykk for fellesskap og forsøket på å nå frem til hverandre.

Selfiekulturen kan være et uttrykk for to ting:

Ønsket om konstituere et konsistent og enhetlig selv.

Ønsket om bekreftelse av dette konstruerte selvbildet av fellesskapet.

Denne kulturelle praksisen bygger på en bakstrebersk identitetstenkning som fortrenger postmodernistiske innsikter om den grunnleggende usikkerhet som bebor det moderne menneskets konsept om identitet.

Prosjektet, via det magiske teater, har ønske om å skape alternative strategier og metoder for selvstudium og selvundersøkelse, som søker unngå å ha bekreftelse som mål. Hesses roman åpner opp for et posthumanistisk blikk på det moderne menneskets mangetydige og sammensatte identitet, der håpet er å kunne transformere den grunnleggende usikkerheten ved vår selvoppfattelse til en styrke snarere enn en svakhet, for å frembringe våre immanente potensial som skapetalent, erkjennelseskraft og barmhjertelighetsevne. Gjennom gestaltning av det magiske teater, en iscenesettelse av et mangefasettert selv, er ønsket å fremprovosere en konstruktiv egosvekkelse og derigjennom åpne opp for oss selv på nytt.

prosjektbeskrivelse-resultat-garantert-3

Posthumanistisk perspektiv

Om håp og tro i en fallen tid via en bipolare analyse av virkeligheten.

Prosjektets tema, selvet som mangefasettert størrelse, åpner opp for en undersøkelse av menneskelivet gjennom et posthumanistisk blikk. En bortvending fra idealismens fordring om helhet og enhet kan erstattes av et mangevinklet perspektiv på en kontinuerlig forandrende menneskelig bevissthet der selvundersøkelse er en prosess uten ende.

En grunnleggende tanke i tysk neo-humanistisk filosofi er den kartesianske dikotomi mellom kropp og sjel, som ansees av mange idag å være en myte. Det multiperspektivistiske blikket kan kanskje overkomme både de humanstiskbetingede individsynet og protagonisten i Det magiske teaterets anti-humanistiske opposisjonelle holdning, som forvandler de to motsetninger til en posthumanistisk bevisshet om menneskelivet som flytende og forsvinnende.

1800-tallets hierarki mellom kropp og sjel er ikke lenger et gyldig premiss i vår tid. Og prosjektet, gestaltningen av Det magiske teater, kan sees på som en utstilling av binær resonnering, gjennom protagonistens dyr-menneske-oppdeling. Narsisstisk selvprojeksjon, som spiller en katalyserende rolle ved at protagonisten gradvis aksepterer sin egen mørke, animalske side, som leder han inn på veien som har som mål å overkomme kropp / sinn-dualismen.

prosjektbeskrivelse-resultat-garantert-4