De Te Fabula Narratur (Det er deg historien handler om)

Kan være en illustrasjon av tekst

Tid og stad: 19. juni 2021–27. aug. 2021, Historisk museum – Oslo

Digital åpning av utstillingen kan sees her:

https://www.facebook.com/events/333217488168310?ref=newsfeed

Skeives liv og historier har opp gjennom tidene ofte blitt hemmeligholdt og usynliggjort av samfunnet – noe som fremdeles skjer i store deler av verden. Historiene til personene i denne utstillingen har til felles det ønske om å ha et trygt rom. Et sted man kan være seg selv.Velkommen til digital åpning av De Te Fabula Narratur i PRIDE-måneden juni!I denne gruppeutstillingen blir du med på en ikke-lineær tidsreise som spenner over 200 år, fra tidlig 1800-tall og inn i framtiden. 1820-tallets England så ikke med blide øyne på homofili hverken sosialt eller juridisk. Anne Lister (1791-1840) fra Halifax utfordret fordommene og blir i dag sett på som et moderne lesbeikon. Til tross for at det på 1920-tallet var straffbart å være homofil i Norge holdt Ole O. Troldmyr (1888-1967) fabelaktige fester i sin villa i Holmenkollen. Kondomprodusentens liv var fullt av hemmeligheter og mysterier. I Norge anno 2021 er det stor grad av synlighet og aksept for de fleste skeive i samfunnet, men LHBT+ personer i mange land i verden opplever fremdeles diskriminering og undertrykkelse.Det kan virke tilfeldig hvordan disse kunstneriske og fabulerende skeive historiene i denne utstillingen hører sammen, der grensene mellom hva som er sant eller oppdiktet, glir over i hverandre. Et fellestrekk for det som presenteres i De Te Fabula Narratur, er kunstnernes søken etter de bakenforliggende historiene, og interessen for arkiver og dagbøker, men også den kroppslige tilstedeværelsen.Historiene som utfolder seg kunne kanskje like godt handlet om deg?Utstillingen er produsert og kuratert av Kunstplass på oppdrag av og i samarbeid med Historisk museum, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

De medvirkende kunstnerne er
Maria Sundby, Liv Kristin Holmberg, Hamid Waheed, Ester Fleckner, Martine Næss Johansen, Siri Lindstad, Christie van Zyl, Alethea Arnaquq-Baril, Michael Yerxa og Mark Kenneth Woods.

Program
Åpningsseremoni ved museumsdirektør Håkon Glørstad, Rektor Svein Stølen og kurator Vibeke Hermanrud.———————
Queer lives and stories have throughout the ages often been kept secret and invisible by society – something that still happens in large parts of the world. The stories of the people in this exhibition have in common the desire to have a safe room. A place you can be yourself.Welcome to the digital opening of De Te Fabula Narratur in the PRIDE month of June!In this group exhibition, you enter into non-linear time travel that spans over 200 years, from the early 1800s into the future. 1820s England did not look favorably on homosexuality either socially or legally. Anne Lister (1791-1840) from Halifax challenged prejudice and is regarded as a modern lesbian icon today. Despite the fact that in the 1920s it was a criminal offense to be gay in Norway, Ole O. Troldmyr (1888-1967) held fabulous parties in his villa in Holmenkollen. The condom manufacturer’s life was full of secrets and mysteries. In Norway in 2021, there is a high degree of visibility and acceptance for most queer people in society, but LGBT + people in many countries in the world still experience discrimination and oppression.It may seem coincidental how these artistic and fabled queer stories belong in the same exhibition, where the boundaries between what is true or fictional, slide into one another. The works in De Te Fabula Narratur share the different artists’ search for underlying stories, and the interest in archives and diaries, but also the bodily presence.The stories that unfold might just as well have been about you?The exhibition is produced and curated by Kunstplass on behalf of and in collaboration with the Historical Museum, Museum of Cultural History, University of Oslo.

The participating artists are:
Maria Sundby, Liv Kristin Holmberg, Hamid Waheed, Ester Fleckner, Martine Næss Johansen, Siri Lindstad, Christie van Zyl, Alethea Arnaquq-Baril, Michael Yerxa og Mark Kenneth Woods.

Program:
Opening ceremony by museum director Håkon Glørstad, Rector Svein Stølen and curator Vibeke Hermanrud.