Kunstbanken Hamar Performancefestival 2017, Lørdag 21. oktober

Der Letzte Mensch 6 kopi

PERFORMANCEFESTIVALEN 2017 – Kunsten og lyden

 

På årets festival presenterer Kunstbanken Hedmark Kunstsenter performancer som benytter lyd og musikk som et meningsbærende element. Vi ønsker å undersøke hvordan kunstnere med bakgrunn fra billedkunstfeltet, bruker lyd og musikk i sine uttrykk. Dette er den andre av Kunstbankens festivaler som setter søkelys på vesentlige elementer eller virkemidler i performancekunsten. Levende bilder i 2015 presenterte performancer som hadde hovedvekt på den billedskapende delen. Festivalen presenterte både absurde, frodige uttrykk og skulpturelle performancer hvor de minimalistiske og repeterende bevegelsene skapte flertydige bilder.

At this year’s festival, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter presents performances that use sound and music as an expressive element. We wish to explore how artists with a background in the visual arts use sound and music in their work. This is the second Kunstbanken festival that highlights the essential elements and artistic devices of the performance art discipline. In 2015, Living Images presented performances in which the main focus was the visual narrative and imagery. The festival featured both absurd and exuberant expressions, as well as sculptural performances in which minimalistic and repetitive movements created ambiguous images.

 

Er vi pliktig overfor livet å gi det videre?

Som kvinne er jeg bærer av verdens ufødte barn. Jeg kan være et annet menneskes mor, skjebne, gud.

Er det slik at det å få barn er en naturlig følge av et kjærlighetsmøte? Og i trancendental forstand menneskets forpliktelse overfor livet?

Not-Mothers eller Nullipara, kvinner som frivillig velger å ikke bli mor, opplever stigmatisering i vårt samfunn. Hvorfor? Stigmatiseringen av frivillig barnefrie kvinner sier noe om den dominerende status som biologien og de reproduktive funksjonene har i konstruksjonen av kjønn i vårt samfunn. Dette er et forsøk på å løfte frem de kvinner som lar sitt barn forbli ufødt.

Verket ”Det Siste Mennesket” tar ansats fra Peter Wessel Zapffes radikale tenkning som stiller spørsmålstegn ved vårt antroposentriske verdensbilde. Om 40 år vil det være nesten 3 milliarder flere mennesker på jorden. Derfor kan det være viktig å skape refleksjonsrom der vi tenker nytt omkring samfunnets syn på reproduksjon som meningen med livet.

Musikken er skrevet av komponist Stefan Thorsson. Komposisjonen er en elektronisk bearbeidelse av orgelverket La Source de Vie av Olivier Messiaen.

NB! Begrenset antall plasser. For reservasjon send sms med ditt navn til nummer 971 95 857 15.- 20. oktober, og du vil bli tildelt tidspunkt for oppmøte utenfor kirkedøren til Hamar Domkirke.

Liv Kristin Holmberg (f. 1980) er performancekunstner og organist. Utdannelse fra bl.a. Kunstakademiet i Oslo, Norges Musikkhøyskole, Sibeliusakademiet og Humboldt uni. (Berlin). Hun har de siste årene jobbet med kunst og performancekunst i kirkerom og er opptatt av forholdet mellom kunst og tro.

Stefan Thorsson (f. 1968) svensk komponist som først og fremst arbeider prosjektbasert i samarbeid med kunstnere innen kunst, scenekunst og film. Master i komposisjon fra Musikhögskolan i Göteborg og Hanns Eisler Hochschule für Musik (Berlin).

 

Fra performancen. Fotograf: Stefan Thorsson.

37167275544_15f009ae9f_o


Do we have an obligation to pass on life?

As a woman, I am the bearer of the unborn children of the world. I have it in me to be another person’s mother, destiny, god.

Is having a child a natural consequence of a relationship? And in a transcendental way, an obligation to life itself?

Not-Mothers or Nullipara, women who voluntarily choose not to become mothers, experience stigmatisation in our society. Why? The stigmatisation of voluntarily childless women says something about the dominating status that biology and the reproductive functions have in the construction of gender in our society. This is an attempt to elevate those women who have left their child unborn. 

The source of ‘The Last Man’ is Peter Wessel Zapffe’s radical thinking which questions our anthropocentric worldview. In 40 years, there will be almost 3 billion people more on earth. It may therefore be important to create room for reflection on how to think afresh on the way society views reproduction as the meaning of life.

The music is written by the composer Stefan Thorsson. The composition is an electronic adaptation of the organ piece La Source de Vie by Olivier Messiaen.

Please note that there is a limited number of seats. For reservations send a text with your name to 971 95 857 15th to 20th October, and you will be allocated a time to meet outside the doors of Hamar Domkirke.

Liv Kristin Holmberg (b. 1980) is a performance artist and an organist. She has studied at amongst others the Academy of Fine Art in Oslo, the Norwegian Academy of Music, the Sibelius Academy and the Humboldt University in Berlin. With a keen interest in the relationship between art and faith, she has in recent years worked with art and performance art within churches. www.livkristinholmberg.no

Stefan Thorsson (b. 1968) is a Swedish composer who primarily performs project-based work in collaboration with artists who create art, performing art and music. He holds a Master’s degree in composition from the Academy of Music and Drama in Gothenburg and Hanns Eisler Hochschule für Musik, the Berlin Academy of Music. www.stefanthorsson.com

24024773048_c2e814d83d_o37167274084_908985a3e0_o

 

Det Siste Mennesket

 

Performancefestivalen i Hamar 20. og 21. oktober 2017: KUNSTEN OG LYDEN

Informasjon om program og utøvere finner du her

Link til dokumentasjonsvideo fra festivalen:

PERFORMANCEFESTIVALEN 2017 – Kunsten og lyden

Årets festival har et stort spenn fra flamencosang som en form for motstand, vinddrevet lirekasse på Stortorget og orgelkonsert og en-til-en performancer om frivillig barnløshet i Domkirken. Det blir lydsmykkeperformancer med strupesang og gaupebrøl hvor vår avhengighet av naturen er et kjernepunkt, interaktive lydobjekter og elastiske skulpturer i langsomme bevegelser hvor publikums oppmerksomhet dreies til egen kropp og egne pustlyder. Programmet er allsidig og byr på spennende og overraskende opptredener. De fleste av performancene er nye produksjoner laget spesielt til festivalen.

Festivalen går over to dager. På lørdag 21. oktober er det åpen dag og på fredag 20. oktober har vi lukkede skoleforestillinger. Til sammen deltar 14 kunstnere som presenterer åtte performancer, noen varer i flere timer, noen i ca 15 minutter. I år har vi lagt det meste av programmet inne i Kunstbanken, men Stortorget og Hamar Domkirke blir også tatt i bruk.

Til forestillingene på fredag inviteres skolene i Hamarregionen. Målet er å gi skoleelever kunnskap om og opplevelser av kunstuttrykket. I år vil vi i tillegg samarbeide med Turneorganisasjonen som skal formidle en lydperformance til 5. – 7. trinn i Hamar kommune i uka etter festivalen. Dette foregår i Kunstbanken og er del av Den Kulturelle Skolesekken.

Om uttrykket
Performancekunst er en uttrykksform som vokste fram innen billedkunsten og fant sin form rundt 1970. Den har røtter til Happenings, Fluxus og konseptkunsten fra slutten av 1950- og 60-tallet. Generelt kan vi si at performance handler om et nærværende møte mellom kunstner og betrakter. Kunstneren bruker seg selv som materiale og møter tilskueren direkte uten å innta en rollefigur. Performancekunsten har hatt stor innflytelse på andre kunstgrener som teater og musikk. Uttrykket har opplevd en oppblomstring fra 1990-tallet. Kunstbanken er fortsatt den eneste kunstinstitusjonen i Norge som arrangerer en festival viet uttrykket, slik vi har gjort siden 2003.

Kunstbanken takker alle deltakende kunstnerne for enestående innsats, og samarbeidspartnere og økonomiske støttespillere for viktige bidrag.

Velkommen til nye og sanseutvidende opplevelser!


This year’s festival ranges from flamenco singing as a kind of resistance and a wind powered street organ playing at Stortorget, to an organ concert and one-to-one performances addressing voluntary childlessness in Domkirken. There will be sound jewellery with throat singing and lynx roars where our dependency on nature is the focal point, interactive objects and slow motion elastic sculptures that make the audience turn their attention to their own bodies and breathing. The program is versatile and offers exciting and surprising performances, most of which are new productions purpose-made for the festival.

The festival runs over two days. Saturday 21st October is open to everybody, while Friday 20th October is reserved for schools. Altogether there are 14 artists who present eight performances, some of which last several hours and others around 15 minutes. This year most of the program takes place inside Kunstbanken but there will also be performances at Stortorget and in Hamar Domkirke.

School pupils in the Hamar region are invited to see the performances, the aim being to give pupils knowledge of and experience in this particular form of artistic expression. This year we will also be collaborating with Hedmark Touring Organization who will do a sound performance for year 5 to 7 pupils in Hamar municipality during the week after the festival. This will take place in Kunstbanken and is part of the Cultural Rucksack.

About performance art
Performance art is a form of expression which grew out of the fine arts and found its own form around 1970. Its roots may be traced to Happenings, Fluxus and conceptual art from the end of the 1950s and 60s. Performance is all about a close-up encounter between the artist and the onlooker. The artists use themselves as material and meet the audience directly without creating a theatrical persona. Performance art, which has blossomed since the 1990s, has greatly inspired other artistic expressions such as theatre and music. To date, Kunstbanken remains the only art institution in Norway to arrange a festival dedicated to performance art, something we have done since 2003.

We would like to extend a thank you to all participating artists for their exceptional effort and to associates and financial supporters for their important contributions.

Welcome to novel and sensory expanding experiences!


Festivalen er støttet av Kulturrådet og Hamar kommune

10527910_10152742460040775_1928110608777009100_nFra performancen “Der Letzte Mensch”. Kurator: Maria Veie. Berlin Art Week 2014. Fotograf: Ola Flåten.