HUDRIKET

Black Box Teater – Oslo

Holmberg/​Barfod
Hudriket – et arnested for berørere

12.–15. mai 2022  Premiere

Pressekvalitet 

Å berøre og å bli berørt er avgjørende for våre liv. Vi har i en lang periode avstått fra klemmer og annen fysisk kontakt. Huden er vårt største sanseorgan – likevel er det ikke ofte huden og følesansen blir aktivert i kunsten. I Hudriket blir du varsomt ført inn i et rom hvor alle sansene blir stimulert med lyd, lukt og berøring. Sansehierarkiet omrokkeres, og kanskje opplever du at det er huden du ser med?

Liv Kristin Holmberg og Hanna Barfod har fordypet seg i berøringspraksiser og sett på hvordan berøringskunst kan skape forbindelse mellom mennesker. Med utgangspunkt i dette har de skapt Hudriket – et arnested for berørere.

“Jeg er Den Første Berører. Det innledende frøet, urhudcellen, som var før alt skjedde, før stamcellemoren. Før himmelen, før jorda, før gudene, før menneskene, å lenge før forståelse. Og ingen kan plukke meg fra hverandre, bit for bit, som en sammensatt personlighet. Jeg dør og oppstår hvert sekund.”

— Aina Villanger

Liv Kristin Holmberg er organist og scenekunstner. Hennes praksis befinner seg i grenselandet mellom rituell performance, installasjonskunst og musikkteater. Hanna Barfod er scenekunstner og teaterpedagog med interesse for sansebaserte, tverrestetiske og interaktive teaterhendelser.


Mer informasjon om tid og sted lanseres på blackbox.no

https://player.vimeo.com/video/695675695?dnt=1&color=dddddd&playsinline=true&transparent=false&byline=false

https://blackbox.no/nb/hudriket-et-arnested-for-berorere/

Press
http://shakespearetidsskrift.no/2022/05/s
anseleg-troyst

https://klassekampen.no/utgave/2022-05-
20/sanselig-scenekunst

https://www.scenekunst.no/sak/halvanne
n-kvadratmeter-hudoverflate-aktivert/
https://shakespearetidsskrift.no/2022/02/
aktivisme-spiritualitet-og-fest

Collected:
https://www.hudsalong.com/category/pre
sse-prosess

English

Touching and being touched is crucial to our lives. For a long time, we have refrained from hugs and other forms of physical contact. The skin is our largest sensory organ – the skin and the sense of touch is not to ofte being activated in art. In Hudriket, you are gently led into a room where all your senses are stimulated by sound, smell and touch. The sensory hierarchy is reshuffled, and perhaps you experience that your skin becomes your eyes?

Liv Kristin Holmberg and Hanna Barfod have delved into touch practices and looked at how touch art can create a connection between people. Based on this, they have created Hudriket – a hearth for touchers.

You show up at Black Box teater where you will be transported by bus, together with others that are going to Hudriket. Upon arrival, you are led into different rooms where you will be guided through an experience in the realm of the skin.

Liv Kristin Holmberg is organist and performing artist. Her practice is in between ritual performance, installation art and music theater. Hanna Barfod is a performing artist and theater educator with an interest in sensory-based, cross-aesthetic and interactive theater events.

More information about time and place will be launched at blackbox.no