Only Connect Trondheim: Paralysens Liturgi – om kunstens grenser

Tomhet og orgelklanger fra kirker på den norske landsbygda er kjernen i en installasjon som urfremføres på Only Connect i Trondheim.

Nyskrevet kunstliturgisk verk for orgel, elektronikk og paralyse. 

Multimediaverket Paralysens Liturgi er et samarbeidsprosjekt mellom kunstner Liv Kristin Holmberg, komponist Eirik Havnes, filmfotograf Kristian Larssen og kurator Maria Veie Sandvik.

Er det rom for paralyse i kunsten? Rom for paralyse i kirken? Skulle det finnes noe i den tomheten, i den stille venten, i tiden uten prosjekt? Kan det finnes noe i paralysen som vi trenger?

Dette prosjektet handler om å undersøke paralysens potensial som kunstnerisk materiale. Istedenfor å sky paralyse og stillstand så ønsker vi å undersøke stillstanden, tomheten, og å tenke tilstanden som et sted for forvandling. Prosjektet har vokst ut av Liv Kristin Holmbergs kunstneriske forsknings-prosjekt Kunstliturgien, hvor hun tar for seg de mest kjente kirkelige liturgier (de rituelle prosessene rundt dåp, bryllup, påske, begravelse osv.) og omgjør disse til performancer. Holmberg har bestilt et verk av komponist Eirik Havnes til sin serie med musikkteatrale eksperimenter:

Paralysens liturgi urfremføres under festivalen Only Connect 2021 i Trondheim. Holmbergs forskningsprosjekt er på flere vis en undersøkelse av relasjonen mellom kunstrommet og det kultiske rommet, og dermed vil det vises to ulike versjoner av verket Paralysens Liturgi. Én versjon for kirkerommet i Nidarosdomen og en versjon for kunstrommet i Rosendal Teater.

Presentert av Only Connect i samarbeid med Galleri Maria Veie.
Kostymedesigner: Kunstliturgisk kappe av Dagmar Elizabeth Mecca. 

Foto øverst: Eirik Havnes. Fra Landsmarka Kapell i Nome kommune.

Visningstider og info om påmelding

Ønsker du å oppleve Paralysens Liturgi i Nidarosdomen – en rituell konsertinstallasjon for ett menneske ad gangen? Send sms med navn til +47 971 95 857 og du blir tildelt tid for oppmøte på kveldstid 26 – 28.04. Hver seanse varer rundt 30 minutter.

Ønsker du å oppleve Paralysens Liturgi som en 6-kanals videoinstallasjon på Rosendal Teater lørdag 1. mai? Kjøp billett på forhånd.

Paralysens Liturgi er utviklet i samarbeid med Nidarosdomen og støttet av Norsk Kulturråd. Verket er co-produsert av TEKS.

Liv Kristin Holmberg. Foto: Helge Ottesen Varden.

Eirik Havnes. Foto: Jenny Langlo.

Requiem for et tomt rom

Havnes, Holmberg og cinematograf Kristian Davik Larssen har under pandemien reist rundt på den norske landsbygda og samlet inn tomhet og orgelklanger som danner fundament for verket. Orgelverket Requiem for et tomt rom har Havnes skrevet for hele 20 forskjellige kirkeorgler. Disse befinner seg i kirkerom i forskjellige bygder i Norge som på grunn av fraflytning er i mindre bruk enn før. Orglene er stemt litt forskjellig, slik at en A fra ett orgel ikke samsvarer med en A fra et annet orgel. Havnes har de siste årene fordypet seg i mikrotonale komposisjoner, og bruker denne samlingen av forskjellige orgler for å kunne komponere mikrotonalt for kirkeorgel. De samme kirkerommene er filmet av Larssen, og klippet sammen til et nytt og foranderlig kirkerom som følger musikkverket i en både mobil og samtidig stedsspesifikk installasjon, hvor kirkerommet blir flyttet inn i kunstrommet.

Havnes har i orgelverket tatt utgangspunkt i den franske organisten Louis Vierne (18701937) sitt verk “Stèle pour un enfant défunt” (Et minnesmerke for en ung gutts død). Vierne var mangeårig organist i Notre Dame i Paris og fremførte dette verket i sin annonserte avslutningskonsert i kirken da han av dårlig helse døde over tangentene idet han kom til verkets siste tone, med foten liggende på pedalbrettets dype E. Dette var den siste konserten i Notre Dame, før kirken ble forbeholdt liturgisk musikk. Vierne er valgt som utgangspunkt og inspirasjonskilde i bestillingsverket da hans musikk og virke står sentralt i Holmbergs utforskende praksis og performanceverk.

Tematisk og formmessig har verket klare forbindelser til den situasjonen vi alle står i. I tillegg var verkets forarbeid (researchreisen, komposisjonsprosessen og opptak av orgelklanger fra tjue kirker i Holmbergs hjemfylke) mulig og gjennomførbart tross koronasituasjonens mange forhåndsregler og restriksjoner. Verket Paralysens Liturgi handler om å oppsøke tomhet og aleneværen, om å utnytte den paralyse, isolasjon og tomhet som vi nå er rammet av. Vi gir tomheten, isolasjonen og paralysen en kunstnerisk form.

Paralysens Liturgi er ett av flere elementer i Liv Kristin Holmbergs pågående, mangeårige kunstneriske forskningsprosjektet Kunstliturgien  en utforskning av kunsten som forvandlingsverktøy. Det er også en utforskning av kunstens grenser  en undersøkelse av hva kunsten kan og ikke kan. Hvor slutter kunsten, hvor begynner kunsten. Orfeusmyten viser oss hva kunsten ikke kan. Kunsten kan ikke redde Eurydike. Den viser oss en grense.

Maria Veie Sandvik. Foto: Chris Erlbeck.

Installasjonsfoto av verket Der Letzte Mensch av Liv Kristin Holmberg, kurator: Maria Veie Sandvik. Berlin Art Week 2014. Foto: Ola Flaten.

BIOGRAFIER

Liv Kristin Holmberg (f. 1980) er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges Musikkhøgskole. Hun har MA fra Kunstakademiet i Oslo og er utdannet klassisk pianist og organist fra Norges Musikkhøgskole og Sibelius Akademiet i Helsinki. Akademiske studier innen filosofi, psykologi, idéhistorie, musikkvitenskap fra UiO og Humboldt Universität (Berlin). ). Holmberg har kunst og scenekunst i kirkerom og eksperimentelt musikkteater som hovedfelt og vært kunstnerisk leder og medvirket i mange sceniske produksjoner i inn- og utland. Hun har en tverrkunstnerisk praksis i grenselandet mellom ritualteater, installasjonskunst og visuell konsert, med særlig fokus på utopisk filosofi og forholdet mellom kunst og tro. Holmberg bor og arbeider i Oslo og Berlin. For mer info: www.livkristinholmberg.no

Eirik Havnes (f. 1989) er en kunstner, musiker, komponist og poet fra Ålesund, med bakgrunn fra Musikkteknologi ved NTNU i Trondheim. Han fokuserer ofte på å skape verker i ytterkant av etablerte sjangere eller verker som utfordrer tradisjonelle tekniske løsninger. Med et lekent forhold til konseptualitet, teknologi og persepsjon utforsker Havnes hvordan lyd og kunst kan gi publikum ny kunnskap om verden rundt seg. Han har i en årrekke arrangert konserter som trosser de tradisjonelle rammene for hva en konsert kan være, inkludert en rekke bestillingsverker for flerkanals lyd. I 2019 kom dokumentarfilmen Polyfonatura ut, hvor regissør Jon Vatne følger Havnes sitt arbeide med feltopptak over en periode på fire år.

Maria Veie Sandvik (f. 1977) er kurator, kritiker og forlagsredaktør med base i Trondheim. Hun har en cand.philol. grad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, og skrev sin avhandling om ikonografi og kirkeutsmykning i 2005. Sandvik grunnla Galleri Maria Veie i 2008 med fokus på stedsspesifikke separatutstillinger i Oslo. Siden 2014 har galleriet presentert pop-up-prosjekter i andre byer. Sandviks siste kunstfaglige publikasjoner er Silver Linings. Skyer i kunst og vitenskap, Kritikk for en fraværende leser, Gustav Vigeland + Nidarosdomen. To nasjonale ikoner, og tidsskriftet Kunstforum om nordiske kunstnere i Berlin.

Galleri Maria Veie åpnet på gården Veie Østre i 2008, og i Oslo fra 2009-2013 som et laboratorium for tredimensjonale, performative og stedsspesifikke kunstprosjekter med mer enn femti produksjoner i inn- og utland. Galleri Maria Veie har tidligere presentert monumentale kunstverk i den amerikanske kirken i Berlin, Oslo domkirke og Gamlebyen kirke.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Stipendiatprosjektet Kunstliturgien : Med bakgrunn som kirkemusiker og performancekunstner utforsker Holmberg kantors rolle som ritualmester. Det kunstneriske forskningsprosjektet Kunstliturgien kan omtales som rituelt musikkteater basert på utopisk filosofi, der hun utvikler egne liturgiske elementer for eksistensielle hendelser og overganger i livet: Et slags metafysisk virkelighetsteater. Stipendiatprosjektet er slik sett både performativt og diskursivt en undersøkelse av kirkerommets potensial som kunstarena, og en utprøving av kunstens grenser og stedsforandrende kraft i kirkerommet som offentlig rom. Kunst og religion kan ansees som forbundene sannhetsdiskurser. Begge diskursene avhenger av tro. Begge sannhetsdiskursene motsetter seg fornuftens enevelde i vårt samfunn. Begge diskurser opprettholdes gjennom overskridelse. Både religionen og kunsten bestreber seg på å tilfredsstille menneskets åndelige behov. I likhet med religionene kan kunsten gi menneskene noe å leve for, gi menneskene en retning, livsinnhold og metafysisk overbygning. Der mange, innen både billedkunst, scenekunst og samtidsmusikken, bruker kirkerommet som kunst- og konsertarena eller peker på ritualene eller innehar rituelle elementer i sine verk, så er det få som faktisk går inn i eksisterende rituelle strukturer, og forsøker å vri, vende og forvandle dem. Lite har blitt gjort innenfor performance- og scenekunst i kirkerommet i Europa (om man da ikke anser gudstjenesten som et av de største musikkteatrale drama i verdenshistorien). Det er dette mulighetsrom Holmberg ønsker å fylle. Under stipendiatperioden vil hun utforske og utvikle liturgisk elementer som musikkteatrale verk. Slik vil hun utvikle en serie med musikalskliturgiske, performative eksperimenter som vil danne kunstnerisk kropp til Kunstliturgien.

For mer info: https://nymusikk.no/arrangementer/only-connect-trondheim-paralysens-liturgi

In English:

A one-to-one performance by Liv Kristin Holmberg during Artistic Research Autumn Forum in Nidaros Cathedral.

Showtimes and info about registration:
Send a sms with your name to +47 971 95 857 and you will be allocated a time for attendance in the evening of 18th or 19th of October 2021. Each performance lasts approx. 30 min.

This project is an investigation of the potential of paralysis as artistic material. Instead of fearing paralysis, we want to examine stagnation, emptiness, and to think of paralysis as a place of transformation. The project has grown out of Liv Kristin Holmberg’s artistic research project Kunstliturgien (The Art Liturgy), where she deals with the most famous church liturgies (the ritual processes baptism, weddings, funerals, etc.) and turns these into performances.

Holmberg has commissioned a work by composer Eirik Havnes for her series of musical-theatrical experiments. The work premiered during the festival Only Connect this spring, and is now shown during the Artistic Research Autumn Forum in Trondheim in collaboration with Nidarosdomen and Nils Aas Kunstverksted.

Showtimes and info about registration:

Do you want to experience the Liturgy of Paralysis in Nidaros Cathedral – a ritual concert installation for one person at a time? Send a sms with your name to +47 971 95 857 and you will be allocated a time for attendance in the evening of 18th or 19th of October 2021. Each performance lasts approx. 30 min. Please note that there is a limited number of seats.

During the pandemic, Havnes and Holmberg travelled the Norwegian countryside and collected emptiness and organ sounds that form the foundation of the work. Havnes has written the organ work «Requiem for an empty room» for as many as 20 different church organs. These are located in churches in Norwegian villages which are in less use than before.
In recent years, Havnes has immersed himself in microtonal compositions, and uses this collection of different organs to be able to compose microtonally for a church organ. Havnes’ organ work is also based on the French organist Louis Vierne (1870–1937)’s work “Stèle pour un enfant défunt” (A memorial to the death of a young boy). Vierne was organist in Notre Dame in Paris and performed this work in his announced closing concert in the church when he died of ill health over the keys as he came to the last note of the work, with his foot lying on the deep E. of the pedal board. This was the last concert in Notre Dame, before the church was reserved for liturgical music. Vierne has also been chosen as a starting point and source of inspiration in the commissioned work because his music and work are central to Holmberg’s artistic practice.

The Liturgy of Paralysis is about seeking out emptiness and loneliness, about exploring the paralysis, isolation and emptiness that we were hit by during the pandemic. We want to give emptiness, isolation and paralysis an artistic form.

Eirik Havnes (b. 1989) is an artist, musician, composer and poet with a background from Music Technology at NTNU. He creates works on the fringes of established genres or works that challenge traditional technical solutions. With a playful relationship to conceptuality, technology and perception, Havnes explores how sound and art can give the audience new knowledge about the world around them.

Liv Kristin Holmberg (b. 1980) is a research fellow in artistic development work at the Norwegian Academy of Music. She is a classical pianist and organist from NMH and the Sibelius Academy in Helsinki, has studied philosophy, history of ideas and musicology at the University of Oslo and Humboldt University in Berlin, and has an MFA from KhiO. Holmberg works with experimental musical theater and art projects in churches, and has been the artistic director of a large number of stage productions.

Maria Veie Sandvik (b. 1977) is a curator, critic and director at Nils Aas Kunstverksted at Inderøy. She has a cand.philol. degree in art history from the University of Oslo, and wrote her dissertation on iconography and church decoration. Recently published: «Sozialdemokratische Himmelfahrt. Synkretistische Kunst im Sicherheitssaal der Vereinten Nationen» at Wallstein Verlag in 2021 and «Two National Icons: Gustav Vigeland + Nidaros Cathedral» at Museumsforlaget in 2019