Kunstnerprekener. Våren 2018

forfatterprekener

Forfatter Ursula Andkjær Olsen inntar prekestolen i St. Jakobs Kirke på Østerbro i København.

 

Nyhet- prosjektet har fått støtte av Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

Kunstnerprekener

Forfattere, diktere og kunstnere inviteres inn til å holde søndagsprediken i en allminnelig gudstjeneste.

En videreføring av prosjektet Forfatterprædikener i Sankt Jakobs Kirke av forfatter Pablo Llambías og sogneprest Rasmus Nøjgaard. I dialog med Llambías og Nøjgaard er mitt ønske å ta dette prosjektet videre, til henholdvis Oslo og Berlin.

Samarbeidspartnere: KULT – Senter for kunst, kultur og kirke ved kulturrådgiver Knut Erik Tveit (Oslo Bispedømme), 6 kirker i Oslo, Sjømannskirken i Berlin ved sjømannsprest Hilde Barsnes, forfatter Pablo Llambías, sogneprest Rasmus Nøjgaard samt de inviterte forfattere.

Planlagt visningsperiode: Våren 2018

Visningssted: 5 ulike kirker i Oslo og den norske sjømannskirke i Berlin.

Preken (fra latin praedicare, «å utrope») eller forkynnelse, betegner de taler som prester og religiøse lærere holdet for en menighet eller gruppe mennesker hvor de legger ut om sin tro og forsøker å vinne tilslutning for denne, samt oppmuntre til et liv i henhold til eller i enighet med denne. Det ligger i praksisen ved å holde prekener at det er et element av overtalelser, om å få de som tviler eller ikke er enig, om å akseptere dennes syn og selv tro på det samme. I kristen språkbruk er homiletikk læren om prekekunsten.

Bakgrunn. Jeg har de siste år jobbet med kunst i kirkerom. Å initiere, organisere og kuratere denne forfatterrekken i norske gudstjenester vil være en fortsettelse av mitt undersøkelsesarbeid om forholdet mellom estetikk og religion. En forskning i kristendommens intellektuelle og kunstneriske potensiale.

Jeg har lenge hørt om Llambías og jgaards eksperiment i Sankt Jakobs Kirke i København. Det var på mange måter en suksess, med stor medieoppmerksomhet, stor begeistring blant kirkegjengere og det avfødte interessante offentlige diskusjoner i tillegg til uventet god litteratur. I høst tok jeg derfor kontakt med Llambías og jgaard for å høre om de ville synes det var fint om prosjektet ble videreført til Oslo og Berlin. Dette syntes de var hyggelig og inspirerende og vil gjerne delta som konsulenter i prosjektet. Dette er i utgangspunktet Pablo Llambías og Rasmus Nøjgaard sin idé og konsept, som jeg nå har fått tillatelse til å videreføre og videreutvikle i Norge, og bringe ideen fra litteraturfeltet over i billedkunstverden og performancekunsttradisjonen.

 

Jeg er selv organist og performancekunstner. Jeg vil bruke av min erfaring og innsikt i kirkemiljøet, teologien og kirkehistorien i mitt arbeid som prosjektleder og kurator. Jeg ønsker også å ta prosjektet videre, mot det performative, da dette er mitt eget felt. Man kan understreke sin preken både poetisk og rent fysisk. Jesus satte seg ned på huk og vasket føttene til sine disipler. Det var også en del av hans forkynnelse.

Konsept. Prosjektet handler om å samle ulike forfattere og performancekunstneres bud på hva en søndagsprediken kan være. Forfattere / kunstneren vil preke under søndagsgudstjenesten istedenfor presten. Alle forfattere / kunstnere vil få samme oppgave: De skal predike på en søndagsgudstjeneste og utlegge den evangelietekst som hører til den gjeldende søndag. Overalt i landets folkekirker leses og utlegges de samme bibelteksten på samme søndag i kirkeåret. Forfatterne / kunstnerne velger også salmer og musikk i samarbeid med prest og kantor.

Jeg ønsker å invitere inn forfattere / performancekunstnere på grunnlag av en positiv forventning om at forfatternes prekener kan kaste nytt lys over Bibelen og gudstjenesteritualet. Gjennom prosjektet vil kirkene få mulighet til å vise at de er et åpent møtested for tradisjon og fornyelse. Prosjektet innebærer å utfordre prediken som sjanger, samt å undersøke den performative dimensjonen ved gudstjenestespillet.

Hver forfatter / kunstner vil ha frihet til å velge form og innhold til prekenen ut fra en bindende ramme: De skal utlegge den evangelietekst som hører til den gjeldende søndag samt gå i dialog med prester i gjeldende menighet.

Kunstnerisk ambisjon. I luthersk kontekst er alle døpte mennesker for prester å regne (det allmenne prestedømme). Et slikt prosjekt vil kunne belyse dette aspekt ved folkekirken- at vi alle står like ovenfor Gud. Prosjektet er samtidig en måte å avprøve nye veier innen kirkekunsten og prekenens formspråk. Det er også en måte å skape et møte mellom kunstnernes interesse for metafysikk og teologiens domene. Prosjektet kan være med å bygge ned murer mellom kunsten og kirken, som kan åpne opp for nye erfaringsrom og ny innsikt i livsmysteriet.

Erfaringen fra København og Sankt Jakobs Kirke. Seksten forfatterprekener ble fremført under helt alminnelige gudstjenester i Sankt Jakobs Kirke på Østerbro fra februar til september i 2012. Prosjektet ble til i et tett samarbeid med Gyldendals litterære direktør, Johannes Riis, forfatter og rektor ved Forfatterskolen, Pablo Lliambias, og sogneprest Rasmus Nøjgaard.

Predikerrekken i København ble møtt med en overveldende interesse fra mediene, og fikk fra starten av bred oppslutning fra både gamle og nye, lokale og tilreisende kirkegjengere. Uttalelse fra sognepresten vedrørende prosjektet: ”Menighetsrådet og sognets mottakelse var svært positiv, hvilket også kom til uttrykk i seksten meget bevegende, vibrerende og utfordrende gudstjenester, noen helt enkle, noen med både dåp og nattverd og andre til kirkeårets store høytider. Sankt Jakobs Kirke ønsker med disse forfattergudstjenester at tro og eksistens fortsatt utfordres i en fordomsfri og åpen dialog.

http://www.sanktjakobskirke.dk/artikler/om-forfattergudstjenesterne

Stedsspesifikk kuratering. I Oslo ønsker jeg i samarbeid med kulturkonsulent i Oslo Bispedømme, Knut Erik Tveit, foreta en grundig kuratorisk prosess med henblikk på det stedsspesifikke for 5 forfattergudstjenester i 5 ulike kirkerom i Oslo for våren 2018. Tveit har lang erfaring med slike prosesser gjennom å være prosjektleder for kommunikasjons- og produksjonsplattformen Påske og Pasjon; http://www.paskeogpasjon.no/. Vi vil foreta valg av forfattere som ønsker å gå i prekendialoger med prester i gjeldende menigheter. Det er en forutsetning i en slik kontekst fordi det er den gjeldende gudstjenestens prest som har ansvaret for forkynnelse i gudstjenesten.

En slik modell vil i så fall innebære at forfattere og prester / menigheter kontaktes etter at finanseringen måtte være på plass.

En lignende kurateringsprosess vil skje i Berlin i samarbeid med sjømannsprest Hilde Barsnes, og i samarbeid med den norske ambassen i Berlin.

 

Publikasjonsidé. Gjennomføringen og publikasjonen fra forfatterprekenene i København viser at prekentekstene også kan fungere som selvstendig diktning / prosa. Et ønske på sikt er derfor å gå i dialog med forlag om en eventuell utgivelse av forfatterprekener. En bok som gir prosjektet og tekstene et lengre liv.

 

Forfatterprekener boka